Deel 1. Bestaat kansenongelijkheid door huidskleur, sekse en seksuele voorkeur eigenlijk wel?

Vooraf even een waarschuwing. Ik vrees dat ik het risico moet nemen om sommige mensen te  kwetsen. Het is wel voor een hoger doel. Niets is immers zo confronterend als de ijzige waarheid. Gelukkig kun je erop vertrouwen, dat iedereen er beter van wordt als we nu even door de zure appel heen bijten. Don´t shoot the messenger.

Wat is woke? Racism by definition.

Het gaat over de strijd van de woke-beweging tegen onderdrukking van minderheden door het blanke patriarchaat. Deze beweging gaat ervan uit dat onrecht en ongelijkheid worden veroorzaakt door verschil in sekse, huidskleur en seksuele voorkeur. Blanke, hetero mannen maken in hun beleving de dienst uit en daar is de rest de dupe van. Zij zijn de wortel van al het kwaad. Niet als individu maar als lid van een groep dus, die door anderen wordt gedefinieerd via sekse, huidskleur en seksuele voorkeur. Niet door die mannen zelf. Ongebreidelde haat eigenlijk tegen mensen met een witte piemel. Maar omdat het hun eigen schuld is, mag dat van de wokies. Oog om oog, tand om tand.

Bewijs is niet nodig

Je zou toch verwachten dat als je zulke zware aantijgingen in de schoenen schuift van een substantieel deel van de bevolking, je alleen maar genoegen neemt met sluitend bewijs voor de allesbepalende basisassumpties:

1. Er is kansenongelijkheid,

2. Er is racisme en seksisme, en

3. De kansenongelijkheid wordt veroorzaakt door racisme en seksisme.

In een drieluik laat ik zien dat de basisclaims van het woke gedachtengoed ongefundeerd of misleidend zijn. De woke-ideologie is daarom het beste te vergelijken met een agressieve religie en niet alleen vanwege het morele superioriteitsgevoel ten opzichte van de ongelovigen. Deel 1 gaat over de eerste wokeclaim: 1. Er is kansenongelijkheid.

Ongelijkheid van uitkomst is geen bewijs

Wokies gaan bij de eerste basisassumptie direct de mist in door kansenongelijkheid gelijk te stellen aan ongelijkheid van uitkomst. Dat bijvoorbeeld relatief weinig Nederlanders met een migratieachtergrond rechter zijn, is in die misvatting een sluitend bewijs van kansenongelijkheid. Alsof een dood lichaam op zichzelf een bewijs is van moord. De `liberale´ kansengelijkheid staat juist haaks staat op de `marxistische´ gelijkheid van uitkomst. Alleen als iedereen exact hetzelfde zou nastreven (bv. het runnen van een eigen shoarmazaak) zou je op basis van het behaalde resultaat een gefundeerde uitspraak kunnen doen over de verdeling van kansen. Maar dat is niet zo. In iedere samenleving die individuele keuzevrijheid beschermt, zie je een grote diversiteit aan ambities, successen, stommiteiten, geluk, pech en persoonlijke drijfveren. Het schiet alle kanten op. Dat is wat het leven een beetje sjeu geeft. Een leven zonder lijden en tegenslag bestaat helaas niet. Stel je een land voor waar je levensloop en de gewenste uitkomst voor je wordt bepaald. Waarbij factoren, die van invloed zijn op de uitkomst zijn gekwantificeerd in een vaste grootheid K en die vervolgens door overheidsingrijpen kunnen worden genivelleerd. En let op: voor de toepassing van zo´n grootheid moet je wel een rangorde aanbrengen in de mogelijke uitkomsten: de ene uitkomst is immers een bewijs van onderdrukking en de andere uitkomst een bewijs van gelijke kansen. De overheid gaat dus voor burgers bepalen wat zij zouden moeten willen. En in zo´n systeem word je gecorrigeerd als je door je eigen gedrag jouw K-waarde laat zakken of stijgen. Er móet immers een gelijke uitkomst uitkomen. Dat land zal eruit zien als een extra beveiligde inrichting.

Cherry picking

Als je al een ongelijke uitkomst als bewijs aanvaardt van kansenongelijkheid, wees dan in ieder geval consequent. Even wat getallen die je minder vaak hoort: In Nederland is 60% van de rechters vrouw. 58% van de beginnende advocaat-stagiaires is vrouw. 52% van de 25- tot 35-jarige vrouwen heeft een hbo- of wo-diploma, onder mannen is dit ongeveer 10% lager. Voor de oudere generaties geldt het omgekeerde. Van tandartsen jonger dan 29 jaar is 70% vrouw. Bijna 60% van de artsen die nu in opleiding zijn, is vrouw. Meisjes presteren beter op school dan jongens. Bij Nederlanders met een migratieachtergrond zijn de verschillen nog veel groter. Fascinerende cijfers, waarvoor in de woke-misvatting uiteraard geen ruimte is. Hooguit zorgt het voor wat cognitieve dissonantie bij de wokies, die zij opheffen met hun vertrouwde feitenvrije redeneertrant. Ben je voor gelijkheid dan wel volledig zoals deze heren bepleiten: Mannen zijn voor totale gelijkwaardigheid – Frogland.org

Er is kansenongelijkheid

Hoewel wokies hiervoor geen enkele belangstelling etaleren, beantwoord ik voor de volledigheid graag toch nog de vraag: even los van de uitkomst, zijn er eigenlijk gelijke kansen voor iedereen? Welnu, in Nederland wordt het als een belangrijke overheidstaak beschouwd om gelijke kansen voor iedereen te regelen. Ieder kind heeft daarom een leerplicht van vijf tot zestien jaar. Kinderarbeid is verboden. Iedereen heeft toegang tot gezondheidszorg en er is een sociaal vangnet. Bewezen discriminatie is strafbaar. Je kunt dus moeilijk volhouden dat onze verre van perfecte samenleving niet met alle macht probeert te voorzien in gelijke kansen voor iedereen. De belangrijkste kansendrukkende factor waar de overheid wel enige invloed op kan uitoefenen is armoede. Waar we helaas niet omheen kunnen is dat veel oorzaken van armoede in de privésfeer liggen, bijvoorbeeld door belemmerende overtuigingen in cultuur of religie. Is er armoede in Nederland? Ja. Is er kansenongelijkheid? Ook ja, maar dus niet in de woke-definitie van kansenongelijkheid.  Het lijkt geen toeval dat wokies liever kiezen voor een definitie waarbij verzonnen onderdrukking de centrale factor is. Het bestrijden van onrecht motiveert nu eenmaal meer dan het oplossen van andermans problemen. Zelfs als er geen bewijs is voor het onrecht, dat bestreden moet worden.

In deel 2: Is er racisme en seksisme?

Hein van Zijll Langhout

View all posts

Add comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.